Home » O nas » Statut

Statut

STATUT
Stowarzyszenia Instytut Strumiłły

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób zarówno fizycznych jak i prawnych, mającym na celu wszechstronny rozwój gminy Michałowice, dobro gminy i jej mieszkańców oraz zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturalnego i przyrodniczego gminy Michałowice, a także zachowanie pamięci o Tadeuszu Strumille – patronie Stowarzyszenia.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia są Książniczki.

§ 3

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym do właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i jest powołane na czas nieokreślony.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o podobnym przedmiocie działania za zgodą 2/3 członków Stowarzyszenia.

§ 6

1.    Stowarzyszenie opiera swoje działanie na pracy społecznej jego członków.
2.    Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia spraw bieżących, biur oraz do realizacji statutowych zadań i służących osiągnięciu statutowych celów i przedsięwzięć.

§ 7

1.    Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Instytut Strumiłły.
2.    Stowarzyszenie może dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
3.    Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci i odznak z nazwą stowarzyszenia.
4.    Stowarzyszenie może używać wyróżniającego go znaku graficznego.

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8

1.    Celami Stowarzyszenia są:

1)    upowszechnianie wiedzy o działaniach, wartościach i dziedzictwie Tadeusza Strumiłły, patrona Stowarzyszenia;
2)    działanie na rzecz trwałego rozwoju społeczno – gospodarczego i kulturalnego gminy Michałowice;
3)    monitorowanie działalności organów administracji samorządowej;
4)    inicjowanie i wspieranie działań mających na celu podnoszenie jakości usług publicznych;
5)    wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej poprzez zachowanie, dokumentowanie oraz upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii gminy Michałowice;
6)    rozwój społeczeństwa obywatelskiego;
7)    wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, wspieranie inicjatyw gospodarczych
i podnoszenie wiedzy społeczeństwa w zakresie ekonomii;
8)    wspieranie rozwoju rynku pracy, wzrostu zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
9)    analizowanie i monitorowanie sytuacji gospodarczej w gminie Michałowice;
10)    edukacja dzieci i dorosłych;
11)    promowanie i rozwijanie aktywności sportowej dzieci i młodzieży;
12)    wspieranie rozwoju turystyki
13)    zwiększenie wiedzy ekologicznej i wiedzy dotyczącej problemów ochrony środowiska;
14)    działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego gminy Michałowice;
15)    poprawa dostępu do kultury oraz zwiększeniu uczestnictwa w życiu kulturalnym na terenach wiejskich
16)     wspieranie wszelkich działań mających na celu aktywizację zawodową, edukacyjną i społeczną osób starszych, takich jak uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, inicjatywy integracyjne itp.;
17)    podejmowanie działań na rzecz edukacji publicznej w zakresie budowania świadomości funkcjonowania osób starszych i w podeszłym wieku w społeczeństwie;
18)    działalność charytatywna;
19)    przeciwdziałanie uzależnieniom, w szczególności alkoholizmowi;
20)    promocja i organizacja wolontariatu;
21)    podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej;
22)    działania na rzecz upowszechnienia i wspierania harcerstwa
23)    kształtowanie pozytywnego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej i gminy Michałowice
24)    rozwój kontaktów międzynarodowych samorządu oraz mieszkańców

2.    Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
1)    organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konkursów, konferencji naukowych służących gromadzeniu i wymianie informacji oraz propagowaniu idei rozwijanych przez Stowarzyszenie;
2)    tworzenie i popieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę na temat zjawisk społecznych, gospodarczych i ekonomicznych istotnych dla gminy Michałowice;
3)    sporządzanie analiz, ekspertyz i opinii w zakresie określonym celem statutowym Stowarzyszenia;
4)    doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
5)    prowadzenie praktyk i staży;
6)    prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej i publicystycznej;
7)    współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi;
8)    organizowanie wystaw, odczytów, oraz innych form propagujących działalność Stowarzyszenia;
9)    organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych;
10)    monitoring działań władz samorządowych, a także pozostałych instytucji życia publicznego;
11)    ustanawianie odznak i medali, nagród, wyróżnień, które będą wręczane osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla rozwoju gminy Michałowice.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 9

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)    członków zwyczajnych, w tym członków założycieli,
2)    członków honorowych,
3)    członków wspierających.

§ 11

Tryb przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
1)    Członkiem zwyczajnym może być pełnoletni obywatel polski lub cudzoziemiec, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który złoży pisemną deklarację o woli przystąpienia do Stowarzyszenia, i ma pisemne poparcie dwóch członków założycieli Stowarzyszenia.
2)    Ostateczną decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Zarząd, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

§ 12

1.    Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która zadeklaruje wsparcie działań Stowarzyszenia oraz regularnie wywiązuje się z deklarowanych świadczeń.
2.    Decyzję o przyjęciu kandydata podejmuje Zarząd, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu

§ 13

1.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia i jego rozwoju.
2.    Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3.    Członek Honorowy zwolniony jest z obowiązku uiszczania składek członkowskich.
4.    Członkostwa Honorowego może pozbawić tylko Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu lub 1/10 wszystkich członków, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile zajdą poważne okoliczności uzasadniające to działanie takie jak: działanie na szkodę interesu gminy, stowarzyszenia, popełnienie poważnego przestępstwa i działania niezgodne z etyką, które mogłyby narazić dobre imię stowarzyszenia.

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.    Czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia.
2.    Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3.    Uczestniczenia we wszystkich pracach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4.    Zgłaszania wniosków dotyczących działania Stowarzyszenia.

§ 15

Obowiązkiem członków zwyczajnych Stowarzyszenia jest:
1.    Przestrzeganie Statutu i Uchwał Stowarzyszenia.
2.    Aktywny udział w pracach Stowarzyszenia.
3.    Przestrzeganie postanowień Walnego Zgromadzenia i Zarządu.
4.    Regularne opłacanie składek członkowskich
5.    Propagowanie idei i programu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie wspierający i honorowi:
1. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 17

1.    Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1)    dobrowolnego wypowiedzenia swojego członkostwa;
2)    pozbawienia praw publicznych;
3)    śmierci;
4)    likwidacji Stowarzyszenia;
5)    nie opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 12 miesięcy;
6)    utraty osobowości prawnej przez osobę prawną będącą członkiem wspierającym;
7)    uchwały wykluczającej, podjętej przez Zarząd, w rezultacie:
a) działalności na szkodę Stowarzyszenia i celów, dla których zostało powołane,
b) braku udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) nie podejmowania inicjatyw statutowych,
d) pisemnego, uzasadnionego wniosku trzech członków Stowarzyszenia,
e) braku udziału w posiedzeniach władz Stowarzyszenia przez okres 24 miesięcy.
2.    Od uchwały Zarządu o wykluczeniu, o której mowa w ust. 1, pkt 7, członkowi Stowarzyszenia służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uchwały.  Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w terminie 180 dni w drodze uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna i nie służy od niej odwołanie.

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 18

Władze Stowarzyszenia stanowią:
1.    Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia.
2.    Zarząd.
3.    Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.    Kadencja władz trwa 3 lata.
2.    Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo bez wynagrodzenia.

§ 20

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

§ 21

1.    Najwyższą władzę Stowarzyszenia stanowi Walne Zgromadzenie, które zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2.    Walne Zgromadzenie może obradować na sesjach zwykłych i nadzwyczajnych.
3.    Zwyczajne Walne Zebrania zwołuje Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i co trzy lata, jako sprawozdawczo-wyborcze
4.    Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5.    Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1)    z własnej inicjatywy,
2)    na żądanie członków Komisji Rewizyjnej,
3)    na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6.    Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno zostać zwołane przed upływem 21 dni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane
7.    Zawiadomienie o terminie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno zostać wysłane do członków Stowarzyszenia pocztą elektroniczną, listem poleconym lub doręczone osobiście, najpóźniej na siedem dni przed terminem planowanego zebrania.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
2)    uchwalanie zmian statutu,
3)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
4)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
6)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
7)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
8)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
9)    podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
10)    ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 23

1.    Zarząd Stowarzyszenia składa się z minimum 3 osób (w tym prezesa) i nie więcej niż 5 osób
2.    Ukonstytuowanie się Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia przez wybór Prezesa i Wiceprezesów ze swego grona.
3.    Wybory do Zarządu odbywają się w głosowaniu tajnym, a na życzenie połowy obecnych członków Zgromadzenia mogą odbyć się w głosowaniu jawnym. Prezesem, oraz Wiceprezesami zostają osoby, które uzyskają ponad połowę ważnie oddanych głosów.
4.    W skład Zarządu mogą wchodzić tylko członkowie Stowarzyszenia posiadający czynne
i bierne prawo wyborcze.
5.    Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.
6.    Jeżeli skład Zarządu zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do wymaganej przez statut liczby na zwolnione miejsce, do Zarządu można dokooptować osobę, która podczas wyborów na walnym zebraniu uzyskała liczbę głosów następną w kolejności.
7.    Do reprezentacji stowarzyszenia, w tym składania oświadczeń woli uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie lub łącznie współdziałający dwaj członkowie zarządu do wysokości 50 tys. zł. Powyżej kwoty 50 tys. zł do reprezentacji stowarzyszenia uprawniony jest prezes zarządu łącznie z członkiem zarządu.
8.    Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
9.    Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w postaci uchwał i protokołów.
10.    Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:
1)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
2)    realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
3)    zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
4)    planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
5)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
6)    przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
7)    zwoływanie Walnego Zebrania,

§ 25

1.    Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Stowarzyszenia.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków i wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
3.    Ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia przez wybór członków Komisji Rewizyjnej z grona zebranych.
4.    Wybory do Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym, a na życzenie połowy obecnych członków Walnego Zgromadzenia mogą odbyć się w głosowaniu jawnym. Członkami Komisji Rewizyjnej zostają osoby, które uzyskały największą liczbę głosów.
5.    Jeżeli skład Komisji Rewizyjnej zmniejszy się w toku kadencji w stosunku do wymaganej przez statut liczby, zwolnione miejsce zajmuje osoba, która podczas wyborów na Walnym Zgromadzeniu uzyskała liczbę głosów następną w kolejności.
W przypadku braku takiej osoby lub nie wyrażenia przez nią zgody na członkostwo
w Komisji Rewizyjnej, Zarząd w terminie 180 dni zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.
6.    Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1)    nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2)    nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)    mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów.
7.    Komisja działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie.
8.    Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący.

§ 26

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1.    Okresowa kontrola całej działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem zakresu finansowo-gospodarczego.
2.    Ocena realizacji przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia.
3.    Występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi przez Walne Zgromadzenie.

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 27

Majątek Stowarzyszenia stanowią:
1.    składki członkowskie,
2.    świadczenia członków wspierających,
3.    dochody z majątku Stowarzyszenia,
4.    dotacje
5.    darowizny, zapisy i spadki,
6.    środki otrzymane od innych organizacji
7.    środki uzyskane w zbiórkach publicznych,
8.    środki uzyskane ze sprzedaży cegiełek na określone cele statutowe, prowadzonej na terenie gminy,
9.    zakupione rzeczy ruchome i nieruchomości.
10.    dochody z działalności statutowej stowarzyszenia.

§ 28

W zakresie dysponowania majątkiem stowarzyszenia zabrania się:
1.    udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani
z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2.    przekazywania majątku na rzecz członków, członków Organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3.    wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4.    zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż
w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 29

1.    Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd
2.    Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia członków.

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA, PRZEPISY KOŃCOWE

§ 30

Statut może być zmieniony uchwałą Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia, podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 31

1.    Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do głosowania.
2.    W przypadku braku quorum Walnego Zgromadzenia wymaganego dla podjęcia uchwał,
o których mowa w § 38 i w § 39 ust.1, w ciągu 30 dni zwołuje się Walne Zgromadzenie, które podejmuje uchwałę bezwzględną większością głosów, niezależnie od liczby obecnych osób uprawnionych do głosowania.
3.    Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez Walne Zgromadzenie, przeprowadza likwidację.
4.    Majątek pozostały po likwidacji, Walne Zgromadzenie przeznacza na rzecz samorządu gminy Michałowice lub organizacji pozarządowej, mającej swą siedzibę na terenie gminy Michałowice.

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego