Home » Bez kategorii » Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2014 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2014 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice ustanowiło Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Nagroda będzie przyznawana corocznie w celu wyróżnienia osób i organizacji, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

  • działacz społeczny lub organizacja społeczna (działalność sportowa, społeczna, kulturalna, także twórczość artystyczna, literacka, naukowa)
  • przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo
  • uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej

Zgłoszenie konkursowe można pobrać ze stron internetowych Organizatorów Konkursu:

Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące elementy:
1) kartę zgłoszenia konkursowego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
2) do zgłoszenia można dołączyć załączniki (np. kserokopię otrzymanych nagród, fotografie)

Zgłoszenie konkursowe w sprawie przyznania Nagrody wraz z załącznikami należy wysłać na adres Stowarzyszenia Instytut Strumiłły: Książniczki 42, 32-091 Michałowice lub w wersji elektronicznej na adres: instytut@strumillo.org.pl, w terminie do dnia 27 lipca 2014 roku (decyduje data wpływu).

Regulamin konkursu (pdf)

Karta zgłoszenia (doc)