Home » Bez kategorii » Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2022 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2022 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice po raz kolejny przyznają w tym roku Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Laureatami nagrody zostają osoby i organizacje, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

– działacz społeczny lub organizacja społeczna (działalność sportowa, społeczna, kulturalna, także twórczość artystyczna, literacka, naukowa),

– przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo,

– uczeń szkoły ponadpodstawowej

Zgłoszenie konkursowe można pobrać ze stron internetowych Organizatorów Konkursu:

Stowarzyszenia Instytut Strumiłły www.strumillo.org.pl

Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl.

Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące elementy:
1) kartę zgłoszenia konkursowego
2) do zgłoszenia można dołączyć załączniki (np. kserokopię otrzymanych nagród, fotografie)

Zgłoszenie konkursowe w sprawie przyznania nagrody wraz z załącznikami należy wysłać na adres Urząd Gminy Michałowice, Plac Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice lub w wersji elektronicznej na adres: instytut@strumillo.org.pl, w terminie do dnia 29 lipca 2022 roku (decyduje data wpływu).