Home » Bez kategorii » Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2015 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2015 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

nagroda1Ogłoszenie naboru do Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb 2015 za szczególne osiągnięcia na rzecz gminy Michałowice

Stowarzyszenie Instytut Strumiłły wraz z Gminą Michałowice po raz drugi przyznają w tym roku Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb. Nagroda jest przyznawana corocznie w celu wyróżnienia osób i organizacji, które swoją postawą i działalnością pozytywnie oddziaływają na społeczność gminy Michałowice.

Nagrody są przyznawane w następujących kategoriach:

– działacz społeczny lub organizacja społeczna (działalność sportowa, społeczna, kulturalna, także twórczość artystyczna, literacka, naukowa)

– przedsiębiorca lub przedsiębiorstwo

– uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej

 

Zgłoszenie konkursowe można pobrać ze stron internetowych Organizatorów Konkursu:

Stowarzyszenia Instytut Strumiłły www.strumillo.org.pl

Gminy Michałowice www.michalowice.malopolska.pl.

Zgłoszenie konkursowe winno zawierać następujące elementy:
1) kartę zgłoszenia konkursowego stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
2) do zgłoszenia można dołączyć załączniki (np. kserokopię otrzymanych nagród, fotografie)

Zgłoszenie konkursowe w sprawie przyznania Nagrody wraz z załącznikami należy wysłać na adres Stowarzyszenia Instytut Strumiłły: Książniczki 42, 32-091 Michałowice lub w wersji elektronicznej na adres: instytut@strumillo.org.pl, w terminie do dnia 27 lipca 2014 roku (decyduje data wpływu).

Przypominamy, że w poprzednim, pierwszym roku funkcjonowania Nagrody im. Tadeusza Strumiłły, uhonorowano nią 3 osoby.

W kategorii „Działacz społeczny” Statuetkę zdobyła Pani Elżbieta Kwaśniewska – redaktor naczelna Naddłubniańskich Pejzaży. Pan Rafał Stanuch – właściciel firmy Awex z Masłomiącej zdobył nagrodę w kategorii „Przedsiębiorca”. Najlepszą uczennicą gminy uznano z kolei Joannę Kowalską z Raciborowic.

Karta zgłoszenia (.doc)

Regulamin2015 – Szumiący Dąb (.pdf)